Захист персоналу від впливу електричного поля

Фактори впливу електричного поля на людину.

Електричне поле у ВРП напругою 330 кВ і вище впливає на людину. Розрізняють наступні види впливу:

1) безпосередній (біологічний) вплив, що проявляється при тривалому й систематичному перебуванні в електричному полі, напруженість якого перевищує припустимі значення;

2) вплив електричних розрядів (імпульсного струму), що виникають при дотику людини до заземлених частин устаткування й конструкціям, а також до ізольованих від землі корпусів машин і механізмів;

3) вплив струму, що проходить через людину, яка перебуває в контакті з ізольованими від землі об'єктами (струму стікання).

Ступінь безпосереднього впливу електричного поля на людину залежить від напруженості поля й тривалості перебування в ньому.

Ступінь впливу імпульсного струму на людину залежить від заряду на його тілі або від заряду на ізольованому об'єкті й зростає зі збільшенням напруженості електричного поля. Розряди при роботі на висоті можуть стати причиною мимовільній двигунній реакції людини і привести до нещасного випадку через падіння з висоти.

Ступінь впливу струму стікання залежить від величини цього струму, що визначається:

1) напруженістю електричного поля в місці встановлення ізольованого від землі об'єкта, до якого доторкається людина.

2) ємністю об'єкта щодо струмоведучих частин і землі.

3) опором заземлення об'єкта.

Припустима тривалість перебування персоналу без засобів захисту протягом доби або будь-якого відрізка часу тривалістю 24 години у електричному полі різної напруженості за умовою виключення безпосереднього впливу поля, приведена в таблиці 5.2

Таблиця 5.2 − Припустима тривалість перебування персоналу у електричному полі різної напруженості

Напруженість електричного поля, кВ/м Припустима тривалість перебування людини без засобів захисту протягом доби в електричному полі, хв
До 5 включно Без обмеження
Понад 5 до 10 включно
Понад 10 до 15 включно
Понад 15 до 20 включно
Понад 20 до 25 включно

Припустима напруженість електричного поля за умовою виключення впливу імпульсного струму й струму стікання становить 5 кВ/м.

Будь-які роботи без застосування засобів захисту й без обмеження по характеру й тривалості можуть виконуватися в місцях, у яких напруженість електричного поля дорівнює або менше 5 кВ/м.

Простір, у якому напруженість електричного поля перевищує 5 кВ/м, називається зоною впливу електричного поля. У зоні впливу необхідно застосовувати захисні заходи.Простір, що поблизу перебуваючих в електричному полі будинків і споруджень, а також заземлених металоконструкцій, фундаментів під устаткування, силових трансформаторів і великогабаритних об'єктів, у якому напруженість електричного поля не перевищує 5 кВ/м, називається зоною екранування. У зоні екранування захисні заходи можуть не застосовуватися.

Напруженість електричного поля, а також кордони зони впливу й зони екранування визначають:

у діючих електроустановках − за результатами вимірів в цих установках;

при проектуванні - за результатами вимірів в електроустановках з аналогічними конструктивно - компонуючими рішеннями, а у випадку відсутності аналога − за результатами розрахунку, які повинні бути перевірені експериментально в умовах експлуатації.

Напруженість електричного поля визначається:

− при роботах без підйому на встаткування й конструкції − на висоті 1,8 м від рівня землі;

− при роботах на устаткуванні або конструкціях − по всій висоті росту людини й на відстані 0,5 м від деталей, вузлів і частин устаткування, на яких виконуються роботи.

Визначальним є найбільше значення напруженості електричного поля.

Захисні заходи у ВРП

При проектуванні й експлуатації повинні передбачатися заходи щодо зниження напруженості електричного поля на робочих місцях до припустимих значень, по скороченню тривалості перебування персоналу у ВРП при експлуатаційних і ремонтних роботах, по виключенню впливу імпульсного струму й струму стікання, а також по виключенню можливості запалення горючих матеріалів і сумішей.

При проектуванні повинна бути зроблена оцінка напруженості електричного поля на робочих місцях.Заходи щодо зниження напруженості поля на робочих місцях необхідно розробляти з урахуванням можливого розширення ВРП.

У кожному експлуатованому ВРП повинні бути проведені виміри напруженості електричного поля в місцях знаходження персоналу при технічному обслуговуванні устаткування. За результатами вимірів повинна бути складена карта розподілу поля по території ВРП, сполучена із планом ВРП.

Питання про необхідність установки стаціонарних пристроїв, що екранують, повинне вирішуватися за результатами визначення напруженості електричного поля в режимі, коли вона максимальна.

Для кожного ВРП повинні бути розроблені маршрути обходу з метою огляду устаткування й проходження до робочих місць. Маршрути розташовують по можливості в зонах екранування або на ділянках території ВРП, де напруженість електричного поля не перевищує 15 кВ/м. Ділянки маршрутів, на яких напруженість електричного поля перевищують 15 кВ/м, екранують. Довжина й розташування неекранованих ділянок повинні бути такими, щоб тривалість перебування персоналу на цих ділянках протягом доби не перевищувала 90 хвилин і щоб була забезпечена можливість підходу для огляду й технічного обслуговування до всіх апаратів і пристровї, встановленим у ВРП.


0001554821381636.html
0001604881559316.html
    PR.RU™